Pitvaros, Kossuth Lajos utca 27. szám alatti iskola épület felújítása a 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján kiírt pályázat támogatásával

2012. július 24.

Szakmai beszámoló.

A 7/2011.(III.9.) BM Rendelet alapján kiírt pályázat

támogatásával megvalósított,

Pitvaros Kossuth Lajos utca 27. szám alatti, Általános Iskola épületének felújításáról.

Pitvaros Község Önkormányzata 2011. április 1.-én pályázatot nyújtott be, a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján, a társult formában működtetett kötelező Önkormányzati feladatot ellátó intézményeknek helyt adó épületek fejlesztésére és felújítására kiírt pályázat támogatásának elnyerésére.

A támogatási igényünket, a társult formában üzemelő Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda, Pitvaros Kossuth Lajos utca 27. szám alatti épületének infrastrukturális fejlesztésére nyújtottuk be. A fejlesztés az épület egészére vonatkozó, homlokzati nyílászáróinak cseréjére, utólagos hőszigetelési és a homlokzatok nemes-vakolattal történő felületképzésére terjedt ki. A benyújtott pályázatban szereplő projekt tervezett összköltsége 26.063.988.-Ft volt. A pályázati kiírás értelmében 10% sajátforrás biztosítása mellett 23.457.589.-Ft támogatást igényeltünk.

A Belügyminiszter 2011. június 17.-i döntése értelmében, a benyújtott pályázatunk, csökkentett mértékű, összesen 17.593.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat kiírójának döntése szerint, a csökkentett támogatási összegből, a Pitvaros Kossuth Lajos utca 27. szám alatti Általános Iskola épületének nyílászáró cseréjét, utólagos hőszigetelését és az épülethomlokzat nemes-vakolat anyagú felületképzését hagyták jóvá, az eredeti mennyiségek csökkentése mellett.

A Belügyminisztérium, mint Támogató és Pitvaros Község Önkormányzata, mint Támogatott, 2011. június 27.-én Támogatási szerződést írt alá projekt finanszírozására. A Támogatási szerződés aláírását követően 2010. július 8.-án a megítélt támogatási összeg 30 %-a, az az      5. 277.900.-Ft átutalásra került, a támogatási összeg fennmaradó részét 12.315.100.-Ft-ot 2011. december 21.-én utalta a pályázat kezelője az Önkormányzat számlájára, amit elkülönítetten kezeltünk.

A kivitelező kiválasztása céljából, - mivel a beruházás értéke meghaladta a Közbeszerzési törvény által meghatározott értéket - közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A közbeszerzés lebonyolításával a TENDER-CO Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft.-t ( Budapest, Petzvál József utca 56.) bízta meg Pitvaros Község Önkormányzata. A közbeszerzési eljárás 2011. október 18.-án indult. A közbeszerzési eljárás típusa, a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 251.§ (2) bekezdése alapján, Egyszerű eljárásként indult. Az eljárás keretén belül négy kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást kértünk fel árajánlat tételre.

Név szerint: BODROGI-BAU Kft. (Hódmezővásárhely, Mátyás utca. 38.)

                     Gyivicsán Zsolt egyéni építési vállalkozó (Tótkomlós, Huba utca 5.),

                     L&M Fémszerkezetgyártó Kft. (Orosháza, Csorvás köz 4.)

                     MÉRTÉKKŐ Kft. (Csanádalberti, Jókai utca 13.),

A felkért vállalkozások közül a megadott időre a BODROGI-BAU Kft. és Gyivicsán Zsolt egyéni építési vállalkozó nyújtott be ajánlatot a kivitelezési munkák elvégzésére. Mindkét benyújtott ajánlat lényegesen meghaladta a rendelkezésünkre álló forrásokat. A két érvényes ajánlatot tevő vállalkozással tárgyalásos formában folytattuk a közbeszerzési eljárást. A tárgyalásokat követően Gyivicsán Zsolt építési vállalkozó, 18.956.117.-Ft+ÁFA az az 23.695.146.-Ft bruttó egyösszegű ajánlatával adta a legkedvezőbb ajánlatot a kivitelezési munkák elvégzésére. A Vállalkozási szerződést 2012. január 20.-án kötötte meg Pitvaros Község Önkormányzata a közbeszerzési eljárás nyertesével, olyan feltételekkel, hogy Pitvaros Község Önkormányzata a hiányzó forrásokat a tényleges kivitelezési munkák megkezdéséig előteremti.

Pitvaros Község Önkormányzata a kivitelezési munkák megkezdéséig nem tudott többletforrást a kivitelezési munkák finanszírozására bevonni, így 2012. február 27.-én Vállalkozási szerződés módosítását kezdeményezte a szerződő felek jogos érdekeinek védelmében. A kivitelezési munkák mennyiségének csökkentését követően az egyösszegű vállalkozási díjat 15.391.950.-Ft + ÁFA az az 19.547.777.-Ft bruttó összegben rögzítették a felek. A vállalkozási szerződés további módosításával lehetőséget kapott a Kivitelező, a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésének finanszírozása céljából előlegszámla kiállítására. Az előlegszámla kiállításának lehetőségére a kivitelezéshez szükséges építőanyagok várható áremelkedésének kiküszöbölése céljából volt szükség. A Kivitelező, a szerződés módosítását követően, 2012. február 27.-én előleg számlát állított ki 10.000.000.-Ft +ÁFA az az 12.700.000.-Ft összegben, amit Pitvaros Község Önkormányzata 2012. február 28.-án kiegyenlített.

A tényleges kivitelezési munkákat 2012. március 20.-án indította a Kivitelező. A kivitelezési munkák műszaki ellenőri tevékenységének ellátására Pitvaros Község Önkormányzata megbízta a KORINTOSZ Bt.-t. A tényleges műszaki ellenőri tevékenységet a Kocsis János (Békéscsaba, Gyulai út 1.) a KORINTOSZ Bt. alkalmazottja látta el.

A munkaterületet 2011. március 22.-én Pitvaros Község Önkormányzata átadta a Kivitelező részére. A kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően elkezdte a Kivitelező. A kivitelezési munkákat némiképp nehezítette, hogy a kivitelezéssel párhuzamosan az épületben oktatási munka folyt, de gondos szervező munkával és kisebb-nagyobb zökkenőkkel balesetmentesen sikerült megoldani a felmerülő organizációs problémákat. A beépítésre kerülő nyílászárókat és az utólagos szigetelés elkészítéséhez szükséges szigetelő anyagot az Iskola udvaron, a Kivitelező által elkerített helyen, a szigeteléshez szükséges ragasztó anyagokat és a nemes-vakolat anyagát a Polgármesteri Hivatal raktárhelyiségében tárolta a Kivitelező. A bontási munkák során keletkezett bontott anyagok és építési törmelék a kijelölt depónián kerültek összegyűjtésre, ahonnan a munkák befejezését követően elszállításra kerültek. A nyílászárók cseréjével 2012. április 6.-án elkészült a Kivitelező. A beépített nyílászárók műszaki paraméterei megegyeznek a pályázatban feltüntetett paraméterekkel, melyről a Kivitelező átadta a tanúsítványokat.

Az utólagos hőszigetelési munkák és a homlokzati nemes vakolat készítését az épület északi Petőfi tér felöli oldalán az állványépítési munkákkal kezdte a Kivitelező. Épített állványzatra csak az épület emeletes részeinél (északi és az udvar felöli déli homlokzatok) volt szükség, így a szigetelési, díszítési és nemes-vakolattal történő felületképzési munkákat párhuzamosan több szakaszban is tudta végezni a Kivitelező, ami jelentős időmegtakarítást eredményezett.

Az Önkormányzat anyagi problémái miatt, a kivitelezésben történt időbeni lemaradást azonban a Kivitelező nem tudta teljes mértékben kompenzálni a szigetelési és felületképzési munkák felgyorsítatásával, így a Vállalkozási szerződésben rögzített eredeti 2012. május 31,-i befejezési határidő módosítását kezdeményezte a Kivitelező, amit a 2012. május 31.-én aláírt szerződésmódosításban rögzített a két fél. A szerződésmódosítást követően a befejezés végső határideje 2012. június 30-ra módosult.

A kivitelező a határidő módosítás adta lehetősége ellenére vállalta, hogy a kivitelezési munkákat az iskolai ballagási ünnepségre befejezi. A Kivitelező a vállalásának megfelelően 2012. július 15.-én készre jelentette a kivitelezési munkákat. A kivitelezési munkák műszaki ellenőrével egyeztetve a műszaki átadás időpontjaként 2012. június 18.-át jelöltük ki. A műszaki átadás során a Kivitelező átadta a beépítésre került anyagok minőségét tanúsító dokumentumokat, és az építési napló eredeti példányát, valamint nyilatkozatot tett a kivitelezési munkák szakszerű elvégzéséről.

A sikeres műszaki átadást követően 2012. június 25.-én állította ki az 5.391.950.-Ft+ÁFA az az 6.847.777.-Ft bruttó összegű végszámláját a Kivitelező, amit 2012. június 29.-én Pitvaros Község Önkormányzata kiegyenlített.

Az elvégzett felújítási munkák hatására, várhatóan az épület fűtési költsége a hasonló felújítási munkán átesett épületeink tapasztalatát figyelembe véve, a megelőző évhez viszonyítva, közel 40%-al fog csökkenni. A következő tanév oktatási munkáját esztétikusabb környezetben tudják elkezdeni az Iskola diákjai és nevelői.. Az elvégzett felújítási munkák, a településközpont állapotának jelentős javulását is eredményezte.

Pitvaros, 2011. június 22.

                                                                                                                              Radó Tibor

                                                                                                                             Polgármester


2012-07-24 15:24